Under hösten 2022 har arbetsmiljöverket kommit med nya nationella rutiner för svensk polis gällande hantering av demolerade elfordon.

Det finns väldigt lite forskning från bilbranschen vad gäller demolerade och krockskadade elfordon. Biltillverkarna menar att det finns system inbyggda i bilens system som utlöser om fordonet krockar och gör den strömlös. Men det är ingen som har fastställt att detta verkligen fungerar vid varje enskild olycka. Alla olyckor är olika och elfordonen blir också olika demolerade vid en trafikolycka. I vissa fall tar elbilen också eld och börjar brinna.

Polisen hanterar ett stort antal svårt demolerade elfordon varje år. Det kan vara elfordon som blivit beslagtagna och skall undersökas av bilinspektörer och även forensiker. Under åren som gått sedan elfordon introducerades på den stora bilmarknaden har en osäkerhet bland polisanställda uppkommit. Det gäller framför allt hur de säkert skall hantera elfordon som är krockskadade och att dem är strömlösa.

Det var skyddsombud som väckte frågan till liv. -Vilka risker finns med demolerade elfordon, det visar sig att det är mycket okänt om riskerna. Vid bilbränder har elfordonen introducerat helt nya säkerhetshot. När en elbil brinner frigörs det väldigt giftiga gaser från bl.a. batterierna i fordonet. I höga koncentrationer kan gaserna vara dödliga och låga halter är skadliga.

Enligt brandförsvaret kan man aldrig bortse från någonting när ett elfordon har krockat. Man skall alltid vara försiktig och inte röra kablage eller batterier. Men i dagsläget gör inte brandförsvaret någon särskild rutin vid utryckningar av trafikolyckor med elfordon inblandade. Dock utgör elfordonen en särskild säkerhetsrisk vid bränder där elfordon brinner.

Nya rutiner och risker

Riskerna som elfordon medför är dödliga gaser som tas upp av huden. Varken uniformen eller polisens skyddsmask 90 klarar av att ge det skydd som behövs mot gaserna. Skador på elfordon kan också medföra att säkerhetssystem inte fungerar längre. Fordonen skall därför behandlas som strömförande tills motsatsen har fastställts. Elfordon har högvoltsbatterier där spänningen kan uppnå 900 volt eller mer. En elchock vid dessa styrkor är direkt dödlig.

När krockskadade fordon tas i beslag skall dessa placeras vid en karantänplats utomhus. Fordonen måste också skyltas med varning för högvoltsfordon. Särskild skyddsutrustning skall finnas tillgänglig så som skyddshandskar för starkström och skyddsglasögon. En S-krok skall finnas för att få bort en person som har spänningskramp eller blivit utsatt för ljusbåge.

En aktoriserad bilverkstad skall konsulteras för att utföra en teknisk undersökning och frånkoppla högvoltssystem. Innan dessa rutiner har utförts får elfordon inte flyttas, hanteras eller undersökas av personal som arbetar inom polisen. Ensamarbete är ej tillåtet under några omständigheter. Poliser skall hålla ett säkerhetsavstånd på minst 100 meter till demolerade elfordon om det inte handlar om en nödsituation vid en trafikolycka. Livräddande uppdraget går först.

Rutinerna gäller både nationellt och regionalt. Men det är många anställda inom myndigheten som skall handskas med elfordonen som inte känner till att fordonen kan bli strömförande på grund av skador som uppkommit vid en olycka. Det kommer krävas utbildning och mer information om detta internt inom polisen.

Föreläggande

Arbetsmiljöverket har ålagt polisen med ett föreläggande om att polismyndigheten skall ta fram en handlingsplan för att möta och hantera de bedömda riskerna för de anställda. Föreläggandet skall vara uppfyllt senast den 2 maj 2023.

 

 

 

Källa: Polisförbundet

 

Publicerad 2023-02-09