Helt nya poliser skickas ut för att ingå i områdespolisen

I ett internt PM från den egna polismyndighetens HR avdelning kommer kritiska röster om att väldigt nya eller helt nyutexaminerade poliser sänds ut i områdespolisen. Enligt Polisens egna kravprofil för nya poliser skall dem inte rekryteras till att ingå i områdespolisen. Det behövs några eller flera års verksam erfarenhet inom polisyrket och särskilt inom brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Kompetensbrist bland poliser på fältet kan skapa risker, inte bara för poliserna själva utan också för allmänheten.

För att kunna rekryteras till områdespolisen behöver polisanställda fylla i en särskild intresseanmälan. Även denna är mycket tydlig på att det krävs erfarenhet och personlig fallenhet. Intresseanmälan utgår ifrån den uppdragsbeskrivning som finns beskriven i promemorian för ”Områdespoliser och Strategisk inriktning”.

De olika polisregionerna slår tillbaka mot kritiken och säger att de har mycket svårt att tillmötesgå detta kravet. Främst då det inte finns tillräckligt med polispersonal med lång erfarenhet som överensstämmer med kravprofilen. Politiska påtryckningar kräver numera att polismyndigheten varje år måste redovisa hur arbetet fortgår med att utöka områdespolisen i regionerna. Detta har skapat problem för polismyndigheten. Samtidigt som bortfallet av missnöjda poliser som slutar eller går i pension är stort så är tillflödet av nya poliser väldigt lågt.

Färre söker polisutbildningen – endast 56% av platserna är fyllda

Polismyndigheten har svårt att rekrytera nya sökande till polisutbildningen. Inför nästa års (2022) terminsstart i januari är endast 570 platser fyllda av 1020 totalt. Rekryteringen pågår ända in i januari 2022 vilket gör det möjligt att fylla fler platser. Det brottsliga samhällsklimatet har blivit grövre samtidigt som polisyrket är förenat med dåliga arbetsvillkor, låga löner och högre risker. Allt färre söker sig till yrket som polis.

I bristen av rätt kompetens utför polisregionerna nu lottdragning om vilka nyutexaminerade poliser som skall ingå i områdespolisen.

 

Källor: Polismyndighetens årsredovisning – Polisförbundet – Polisen

Publicerad: 2021-12-15