Vad gör och hur arbetar säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen har beredskap dygnet runt alla dagar hela året. Det är också här som en del av Sveriges krisberedskap sköts. Säpo består av sex avdelningar och en chefsstab. Majoriteten av anställda inom säpo är stationerade i Stockholm. Men myndigheten har också mindre regionala kontor i Göteborg, Malmö, Linköping, Örebro, Uppsala och Umeå.

Mycket av det som pågår och händer inom säkerhetspolisen är hemligt. Det råder inom många avdelningar sträng sekretess. I myndigheten finns många olika avdelningar som arbetar med olika uppgifter.

För en del av personalen är sekretessen så strikt att de inte ens får tala om för vänner eller sin egen familj vad de arbetar med. Detta kan i många fall vara påfrestande för en del, att inte få dela svåra och tuffa dagar med en närstående person hemma. Återkopplingen får istället ske på arbetet tillsammans med medarbetare som är i samma situation.

 

Avdelningar inom Säkerhetspolisen:

 • Säkerhetsavdelningen
  Driver säkerhetsskydd och personskydd
 • Säkerhetsunderättelseavdelningen
  Bedömer hot, avsikt och förmåga
 • Inhämtningsavdelningen
  Inhämtningsuppdrag och åtgärdsuppdrag samt leverera resultatet
 • Avdelning för intern säkerhet
  Ansvarar för myndighetens säkerhet
 • IT och teknikavdelningen
  Ansvarar för IT-infrastruktur, system, operativ verksamhet
 • Avdelningen för verksamhetsstöd
  Arbetar med ekonomi, inköp och upphandling

Säpo – Mot terrorism

Säpo har ansvaret för säkerhetsarbetet av den centrala statsledningen i Sverige. Myndigheten sköter även säkerheten vid statsbesök och andra stora politiska händelser som kräver bevakning. Säkerhetspolisen var från början en militär polisbyrå som bildades år 1914 och har sedan dess utvecklats till vad Säpo är idag, en självständig myndighet. Inom säkerhetspolisen arbetar idag ungefär 1400 medarbetare.

En stor del av de som arbetar på Säkerhetspolisen har polisiär bakgrund. Många poliser som arbetar inom den vanliga polismyndigheten väljer att ta steget över till säkerhetspolisen efter några år i tjänsten. Men det är inte enbart poliser som byter karriärspår och börjar på Säpo. Personer från helt andra yrkeskategorier som inte har anknytning till rättsväsendet kan söka sig till Säkerhetspolisen när myndigheten eftersöker särskild kompetens.

Mycket inom Säkerhetspolisen är som sagt hemligt, således också dess arbetsmetoder av specifika ärenden. De generella arbetsmetoder som används idag särskiljer sig inte mycket från hur statsmakters underrättelsetjänster alltid har arbetat. Dess främsta källa till underrättelser är så kallade fysiska källor. Det är personer som lämnar information och tips som Säpo kan arbeta vidare med. Det kan vara vanliga medborgare som tar kontakt och lämnar tips via telefon och e-post. Men även den mer sofistikerade uppgiftslämnaren, i form av Säpos värvade agenter/spioner.

När information kommer in är det en underrättelsehandläggare som skapar och hanterar informationsflödet för att sammansätta en välgrundad supposition för ärendet. Rätt åtgärder måste vidtas om informationen bedöms som en risk. Handläggaren kan arbeta länge med ett och samma fall där aktörer eller individer aktivt övervakas om de anses vara ett hot. Det gäller att oförtrutet upprätthålla sitt fokus, även om fallet kan se ut att ha stagnerat helt och hållet.

För att arbeta som underrättelsehandläggare inom Säpo krävs akademisk utbildning eller polisexamen. Är du analytisk som person och har erfarenhet av brottsbekämpande arbete eller om du arbetat som grävande journalist, då uppfyller du Säpos kriterier för hur en sökandes erfarenheter helst skall se ut. Att inneha svenskt medborgarskap är ett krav och du måste ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Du bör också ha lätt för att kommunicera med andra människor och kunna arbeta i grupp. På Säpo värdesätter man målinriktade lagspelare.

Sökande som blir antagna till tjänsten som underrättelsehandläggare får genomgå en grundutbildning och aspirantutbildning. Därefter följer en 18 månader lång utbildningsperiod med en handläggare som medför att du successivt får de kunskaper och erfarenheter som krävs. Är du en motiverad person som myndigheten anser har anmärkningsvärd kompetens, då kan du efter fem år i tjänsten utnämnas av Säpo till senior handläggare.

Bild: Säkerhetspolisen

Hjärtat i Säpos verksamhet

I säkerhetspolisens verksamhet har ledningscentralen en essentiell roll, bemannad med beredskap dygnet runt. Till ledningscentralen inkommer konstant tips och information, både via telefonsamtal och e-post.

Operativ personal inom säkerhetspolisen använder ledningscentralen för rapportering och organiseringen av uppdrag och ärenden på fältet. Ledningscentralen fungerar som en central kontaktpunkt. Säpos larmmottagningen sker också via ledningscentralen om något inträffar vid byggnader eller om personal råkar ut för något oförutsett. Det är på ledningscentralen som de operativa besluten fattas.

Operatörerna som arbetar vid ledningscentralen har ansvaret för att snabbt göra bedömningar av informationen som kommer in. Den inledande avvägningen för operatörerna är att fastställa om det inkomna ärendet är en sak för säkerhetspolisen överhuvudtaget eller om den vanliga polisen skall larmas ut istället. Det är heller inte ovanligt att andra myndigheter utanför polisen behöver agera på den inkomna informationen också.

Om Säkerhetspolisen skall agera behöver det fattas beslut om det krävs omedelbara åtgärder eller om ärendet kan rapporteras in och skickas via de vanliga kanalerna där en underrättelsehandläggare tar över. På ledningscentralen arbetar mycket rutinerad personal som är väl insatta både i det polisiära och i Säkerhetspolisens egna verksamheter. Det är inte bara snabba beslut som ibland måste göras, de måste också verkställas på ett korrekt sätt.

Det kan ibland vara minutoperativa beslut som måste fattas, särskilt för händelser som inträffar plötsligt. Det kan vara ”en särskild händelse” som inträffar och då krävs det att snabbt föra upp ärendet till stabsarbete. Då måste omedelbara åtgärder och beredskap ske från Säkerhetspolisen. I samordning med Säpo krävs det ofta också åtgärder från andra myndigheter som polisen.

Personskydd & livvakter

Ledningscentralen understödjer även personskyddsverksamheten dygnet runt. Personskyddsvakter har kontinuerlig kontakt med ledningscentralens operatörer. Händer det något vid ett skyddsobjekt där vakter från Säpo arbetar är det operatörernas uppgift att besluta om åtgärder. Operatörerna på ledningscentralen kan i realtid se var alla skyddspersoner och var dess personskyddsvakter befinner sig.

Att arbeta som operatör eller vakthavande befäl på Säpos ledningscentral kräver hög stresstolerans då du i vissa situationer arbetar under enorm tidspress. Samtidigt måste du vara väldigt flexibel som individ och kunna kommunicera och arbeta i grupp. Lagarbete är som sagt en stor ingrediens som utgör grunden för att ledningscentralen är effektiv och att operatörerna fattar rätt beslut. Som operatör är det en stor fördel att inneha polisiär erfarenhet. Det ger dig insikter och kunnande som bara polisyrket kan ge.

Alla samverkande myndigheter i Sverige och andra organisationer har Säpos ledningscentral som en central kontaktpunkt under stora delar av dygnets alla timmar.

Operatörer på ledningscentralen har också full kontroll på vad som händer utanför rikets gränser. Omvärldsbevakning är en viktig del i arbetet för säkerhetspolisen. Säpos utlandspersonal står också i kontakt med ledningscentralen. Säkerhetspolisen som myndighet har alltid personal på resande fot eller som befinner sig utomlands.

Inne i den stora salen där operatörerna sitter finns en hel vägg fulla av skärmar, de visar nyhetssändningar från världens alla hörn. Sker det något runt om i världen som berör den svenska säkerhetspolisen är det operatörerna som för den informationen vidare.

Personalen som arbetar på ledningscentralen arbetar i treskift. Den skall alltid vara bemannad, dygnet runt oavsett veckodag eller helgdag året runt. Säkerhetspolisen blev 2015 en helt självstående myndighet. Vilket i sin tur betyder att Sverige har nu två polismyndigheter. Den ordinarie Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. Säpo är en benämning som de flesta känner till, det är en förkortning för Säkerhetspolisen. Myndigheten har samma befogenheter och uppdrag som tidigare, -att avslöja och förhindra brott mot rikets säkerhet.

Hur arbetar den Svenska Säkerhetspolisen

Arbetet sker främst med kontraspionage, kontraterrorism och via författningskydd. En agent som arbetar för säpo har i uppdrag att samla information och sedan överlämna den till sin uppdragsgivare som då är säkerhetspolisen.

I världen för underrättelsespionage pågår även spionage mot Sverige och våra svenska förhållanden. Utländska statsmakter arbetar och verkar i Sverige för att spionera och försöka komma över svensk känslig och hemlig information. Varje år exponeras och utsätts människor i Sverige för värvningsförsök av utländska underrättelseofficerare om att de skall arbeta för att lämna ut hemliga uppgifter.

Hoten mot Sverige och Säpos underrättelseverksamhet

Att inhämta information kan ske via många olika åtgärder. Främst är det genom spaning, förhör och via kontakt med andra säkerhetsorganisationer utomlands. Men även hemliga tvångsmedel används av säkerhetspolisen för att få tillgång till information. Tvångsmedel kan inbegripa hemlig avlyssning, elektronisk övervakning, hemlig kameraövervakning och övervakning av elektronisk kommunikation. För att utfärda tvångsåtgärder krävs det ett beslut från domstol.

Cyberattacker

Underrättelsehot från andra statsmakter runt om i världen har ökat och dess metoder förändras hela tiden. Cyberattacker är en metod som ökat markant de senaste decennierna. Då utsätts både myndigheter, organisationer och företag för angrepp i försök att komma över känslig information. Att angripa samhällsviktiga och elektroniska system till sjukvård, kommunikationer, betalsystem eller elförsörjning har blivit vanligare. Cyberattacker kan vara ett sätt för en makt att påtvinga sin vilja, men också för att komma över samhällsviktig information.

Främmande makt infiltrerar EU

Flyktingspionage är en annan metod som används av främmande makt för att utföra spionage. När auktoritära och odemokratiska stater och regimer utövar påtryckningar på individer som kommit till EU och Sverige. Med rädsla för sin egen och närståendes säkerhet som antingen bor i Sverige eller i hemlandet, så kan detta medföra att individen som flytt till Sverige tvingas att överlämna information mot sin vilja för att värna om närstående.

Hot finns också i form av främmande makt som sänder underrättelseagenter till EU med målet att ta sig in i EU-länder som t.ex. Sverige för att framstå och ge intryck av att vara flyktingar. Detta görs i syfte att infiltrera agenterna i olika positioner och ställningar i det svenska samhället. Säkerhetspolisen ser detta som en risk då de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige gör det svårare för polismakten att utöva särskild kontroll och övervakning av individer. Dessa friheter utnyttjas av utländska underrättelsetjänster i eget syfte.

Säkerhetsarbete

Förståelsen för hot om spioneri hos svenska företag, myndigheter och andra verksamheter har ökat genom åren. Säkerhetspolisen har utfört särskilda informationskampanjer för att informera om riskområden. Anställda och konsulter inom svenska företag, myndigheter och andra verksamheter kan utföra spionage i syfte att stjäla känslig information. Främmande makt drar stor nytta av Sveriges och EU´s öppenhet för att samordna olika underrättelseoperationer. Säkerhetspolisen uppskattar dessutom att det inhämtas och stjäls olovlig information och kunskap för miljardbelopp årligen bara i Sverige.

De senaste åren har flera spionbrott avslöjats i både privat och offentlig sektor av Svenska Säkerhetspolisen. Säpo sammarbetar också med utländska myndigheter och underrättelsetjänster. Främst i informationssyfte genom att informera varandra om särskilda säkerhetsrisker där aktörer eller individer utgör särskild hotbild.

 

Vill du följa Säkerhetspolisen via sociala medier finns myndigheten på Twitter:
https://twitter.com/saposverige
Konto: @SAPOSverige

 Eller som Säkerhetspolisen själva säger, – Följ oss på Twitter, för vi följer Er!

 

 

Publicerades: 2022-01-01